Znanstvene raziskave

Monitoraggi Faunistici (.pdf)

2016    2017    2018    2019

Spremljanje živali je ena izmed bistvenih dejavnosti, ki potekajo v naravnem rezervatu, saj omogoča določitev razširjenosti in stanja ohranjenosti vrst, ki živijo v njem. Nekatere vrste so tudi pomembni indikatorji, ki omogočajo razumevanje okoljskih sprememb in oceno rezultatov ukrepov upravljanja. Zato smo razvili načrt spremljanja z ustreznimi metodologijami glavnih skupin vrst, ki so prisotne na območju rezervata. Doslej se je delo osredotočilo predvsem na vretenčarje. Spremljanje se izvaja vsako leto, zbrane podatke pa posredujemo Občinski upravi. Rezultati so povzeti v poročilih, ki so objavljena na tej strani.

Rezervat gosti izjemno bogato in raznoliko ptičjo populacijo, saj imamo tu zelo raznolika okolja (goščo, gmajno, pečine, mokrišča, kmetijska območja). V jezerih živijo različne vrste ptic, nekatere tu gnezdijo, kot liska (Fulica atra) in zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus), druge pa se tu ustavijo med selitvijo, na primer konopnica (Anas strepera), kreheljc (Anas crecca), sivka (Aythya ferina) in čopasta črnica (Aythya fuligula). Na odprtih območjih gnezdi parov hribskih škrjancev (Lullula arborea), nekaj parov podhujk (Caprimulgus europaeus) in vse redkejši rjavi srakoper (Lanius collurio), medtem ko je slavec (Luscinia megarhynchos) zelo pogost v gošči. Higrofilni gozdovi okoli Doberdskega jezera so najbogatejši v Italiji po številu vrst žoln, kar 7 vrst, od katerih jih tu gnezdi 6: mali (Dryobates minor) in veliki detel (Dendrocopos minor), zelena žolna (Picus viridis), pivka (Picus canus), vijegalvka (Jynx torquilla) in črna žolna (Dryocopus martius), ki je največja evropska žolna, velika je namreč kot vrana. Srednji detel (Dendrocopos medius) je prisoten, a tu ne gnezdi. Poleg teh sta prisotna še kratkoprsti plezalček (Certhia brachydactyla) in brglez (Sitta europaea).

Dvoživke so v rezervatu neenakomerno razporejene, saj so v reproduktivnem obdobju vezane na vodo. V tej fazi njihovega biološkega cikla so poleg jezera zelo pomembni majhne mlake in vodne zbirke človeškega izvora, ki jih žabe in krastače uporabljajo za odlaganje jajc. Enega od teh ribnikov si je mogoče obiskati v Sprejemnem centru Gradina.

Netopirji so izredno zanimiva živalska skupina, katerih vrste so vključene v priloge Direktive o habitatih. Ohranjanje netopirjev ima zato prednostno vlogo. Potrebno je bilo ugotavljanje vrst, ki živijo na območju Naravnega rezervata, zato smo zvedli raziskovalne preiskave z uporabo bat detektorja v vnaprej določenih točkah, izbranih na podlagi okoljskih značilnosti.

Posebnost naravnega rezervata je prisotnost gamsov (Rupicapra rupicapra). Na območju Gradine je prisotna majhna populacija gamsov skromne velikosti (verjetno 10-12 stabilnih posameznikov). Čredo trenutno sestavljajo 4 odrasle samice in 1 ali več mlajših samic in mladiči, ki so se rodili letos. Čredo vodi starejša samica. V obdobju parjenja se pojavljajo tudi samci (novembra), navadno je eden vedno prisoten, občasno se opazi tudi druge tri različne osebke. Drugi gamsi so verjetno prisotni tudi na drugih območjih rezervata, ki še niso bili raziskani (Debeli), in pogosto se jih je opazilo tudi zunaj meja zaščitenega območja na skalnih pečinah, ki gledajo na Ronke in avtocesto.

Tesi

La collaborazione con l’Università degli studi di Pavia (referente prof. Alberto Meriggi) e con i faunisti dell’associazione Therion Research Group ha portato alla realizzazione di un monitoraggio sulla presenza e sull’uso del territorio da parte dello sciacallo dorato che a Doberdò ha uno dei nuclei più numerosi e importanti d’Italia (Allegato I). I risultati dello studio triennale sono stati raccolti in diverse tesi. La Società Cooperativa Rogos si è occupata della logistica e supporto necessari per lo svolgimento delle ricerche, dei monitoraggi assieme ai partner inseriti nel progetto.
La collaborazione con l'Università degli studi di Trieste (referente prof. Alfredo Altobelli) ha portato alla realizzazione di diverse tesi incentrate sulla flora della Riserva.

• Anno accademico 2017-2018, Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura, “Sovrapposizione di nicchia tra sciacallo dorato (Canis aureus) e volpe (Vulpes vulpes) in un’area di simpatria nell’Italia nord-orientale (Carso goriziano)”, Laureanda Elena Costa, Relatore Francesco Nonnis Marzano, Correlatori Alberto Meriggi, Elisa Torretta
• Anno accademico 2017-2018, Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura, FATTORI INFLUENZANTI LA DISTRIBUZIONE DELLO SCIACALLO DORATO (Canis aureus) IN FRIULI VENEZIA GIULIA, Laureando Claudio Delfoco, Elena Costa, Relatore Alberto Meriggi, Correlatrice Elisa Torretta
• Anno Accademico 2017-2018, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita, Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura, "Monitoraggio delle specie presenti nella Riserva Naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa come strumento per valutare lo stato di conservazione della biodiversità", Laureanda Alice Musina, Relatore Alfredo Altobelli, Correlatore Tina Klanjšček
• Anno Accademico 2017-2018, Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura, "Interazioni interspecifiche tra sciacallo dorato (Canis aureus Linneaus, 1758) e volpe (Vulpes vulpes Linneaus, 1758) nell'Italia nord-orientale", Laureando Luca Riboldi, Relatore Alberto Meriggi, Correlatrice Elisa Torretta
• Anno Accademico 2017-2018, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita, Corso di Laurea magistrale in Ecologia dei cambiamenti globali, "Stima della consistenza e della distribuzione della popolazione di camoscio alpino (Rupicapra rupicapra L.) nella Riserva Naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa (Friuli-Venezia Giulia, Italia) ", Laureanda Martina Felician, Relatore Elisabetta Pizzul, Correlatore Matteo De Luca
• Anno Accademico 2014-2015, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita, Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura, "Analisi storica dei cambiamenti ambientali della zona umida dei Laghi di Doberdò, Pietrarossa, Sablici e Mucille", Laureando Damir Grieco, Relatore Alfredo Altobelli, Correlatori Miris Castello, Luis Daniele
• Ljubljana 2013, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, "Pogostost in zastopanost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v okolici Doberdobskega jezera (The abundance and presence of selected alien invasive plant species in the surroundings of the Doberdò lake)", laureanda Sara Visintin
Edit Page